נייר עמדה: חברות הנש"פ

ממשל תאגידי בחברות למתן שירותים פיננסיים

תמצית מנהלים

במסמך זה התייחסנו לשתי קבוצות: (1) חברות נש"פ אשר אינן תחת רגולציה בנקאית ואינן פועלות תחת חברות הביטוח או גופים מוסדיים  (2) חברות פיננסיות אשר כפופות לרגולציה קפדנית, הכוללת היבטי ממשל תאגידי, מזה תקופה ארוכה, לרבות בתי השקעות אשר הרחיבו פעילותם למתן שירותי אשראי.

הסקירה המוצגת במסמך זה הינה על פי מודל אנטרופי לממשל תאגידי והמציגה את הבדלי הדירוג בכלל מרכיבי מודל הממשל התאגידי של אנטרופי בין קבוצת החברות העוסקות במתן שירותים פיננסיים (נש"פ) ליתר הגופים הפיננסיים המפוקחים וכן מול קבוצות החברות הנסחרות במדדים המובילים.

בסיכומם של הנתונים המוצגים ניתן למצוא כי חברות הנש"פים מדורגות ברמת ממשל תאגידי נמוכה הן ביחס למקבילותיה המגזרים הפיננסים המפוקחים והן ביחס לכלל החברות הציבוריות. לפי ניתוח הפרמטרים מצאנו כי הפער נובע בחלקו מהיותן חברות קטנות אשר משקיעות משאבים נמוכים בקטגוריות ממשל תאגידי כגון: ביקורת הפנים, כמות ישיבות דירקטוריון שהינה נמוכה, היעדר הכשרות ייעודיות לחברי דירקטוריון, שיעור נמוך של דירקטורים מקרב הציבור ביחס לנוכחות ריכוזית של בני משפחה וכן אי הפרדה מספקת בין דרג הניהול הבכיר, מנכ"ל החברה, לבין דרג הפיקוח והבקרה של יו"ר הדירקטוריון.

לצד זאת נציין כי על אף שחלקם של משתנים אלו כאמור נובע מקוטנן של החברות ביחס למקבילותיהן מהמגזר הפיננסי המפוקח הרי שבנוגע למספר פרמטרים מסוימים, שגם בהם חברות הקבוצה ממוקמות בדירוג נמוך יחסית, הדבר אינו נובע בהכרח מצורך בהגדלת משאבים אלא בשינוי תפיסתי ואסטרטגי ביחס לנושא הממשל תאגידי.

למשל בכל הנוגע לפרמטרים הנגזרים מתמהיל והרכב הדירקטוריון  – כדוגמת שיעור הבלתי תלויים,  ייצוג הנשים בדירקטוריון, שיעור הדירקטורים המכהנים שהינם בעלי השליטה/קרובי משפחתם, הפרדת תפקידי יו"ר ומנכ"ל וכן פרמטרים נוספים, ניתן להניח ששינוי תפיסתן של חברות הנש"פ בנושא זה, לרבות אימוץ מדיניות סדורה וקווים מנחים הנגזרים ממנה, יכולים להביא לשיפור ניכר באיכות הממשל תאגידי של הדירקטוריון ואף בהיבטים נוספים הקשורים לממשל תאגידי לאחר מכן (מתוך הנחה של תפיסת Tone of the Top). שינויים אלו אינם כרוכים בהקצאת משאבים משמעותיים אלא בשינוי תפיסתי ורצון לאמץ כללי Best Practice מתקדמים הנותנים מענה לצרכי השוק  ומחזיקי העניין השונים.

 

 

בברכה

מתי אהרון, מנכ"ל

אנטרופי יעוץ ממשל תאגידי בע"מ

 

 

לקריאת המסמך   לכתבה בכלכליסט

09/08/2018

השימוש של מוסדיים בממשל תאגידי כחלק מניהול ההשקעות

נפתח בנגן וידאו

ייעוץ למיזוגים ורכישות - אנטרופי מימון והשקעות
30/04/2019

נייר עמדה: ממשל תאגידי מאוזן בחברות ללא גרעין שליטה

16/06/2018

עדכוני רגולציה ופסיקה -תיקון 17 (ממשל תאגידי בחברות מדווחות)

נפתח בקובץ PDF

עדכוני רגולציה ופסיקה -תיקון 17 (ממשל תאגידי בחברות מדווחות) נפתח בקובץ PDF