אנליזות מאקרו

ניהול כלכלי ופיננסי של כל ארגון מהווה משימה מורכבת בסביבה דינאמית, בה מתחוללים שינויים בכלכלה העולמית והמקומית, וקיימות תנודות חדות במחירי האנרגיה, חומרי הגלם, שערי החליפין, שיעורי הריבית והשכר כמו גם שינויים בעלויות הנשלטות ע"י הממשלה. חברות עסקיות רבות מתבססות על תחזיות כלכליות שונות ועל ניתוח מגמות כלכליות במשק הישראלי והעולמי לצורך תכנון כלכלי ופיננסי, חישוב מדדי הצמדה חזויים, וכן כתשומה במכלול הנתונים הנדרשים לתכנון עסקי, פיננסי ותפעולי.

חברת אנטרופי בשיתוף חברת Macro Analytics בניהולו של סני זיו מציעה שירותי אנליזות מאקרו כלכליות עבור ארגונים עסקיים וגופים ממשלתיים.

בנוסף, אנו מציעים בניית מודלים כלכליים מורכבים וניתוחים כלכליים של נושאים עסקיים וכלכליים למטרות של ניתוח מדיניות ציבורית ותכנון אסטרטגי לטווח ארוך. שירות זה  מיועד  למשרדי ממשלה, גופים ציבוריים, גופי מחקר, חברות עסקיות וגופים נוספים המעוניינים בתכנון לטווח ארוך

 

סל השירותים שאנו מציעים

ניתוח שוטף של ההתפתחויות במשק הישראלי והעולמי. תחזיות שוטפות להתפתחות המשתנים הריאלים והמוניטאריים במשק, ובהם: התוצר, משתני הפעילות הכלכלית בענפי המשק השונים, שוק העבודה, מאזן התשלומים ותקציב המדינה. בתחום המוניטארי, תחזיות להתפתחות מדדי מחירים, שערי חליפין וריביות לטווח קצר וארוך. מתודולוגית המחקר הינה כמותית והתחזיות מתבססות על מודלים אקונומטרים. כמו כן, החברה מספקת ניתוחים ותחזיות להתפתחות הכלכלה העולמית ומחירי הנפט והסחורות.

תחזיות ביקוש והיצע למוצרים לטווח ארוך יכולות לשמש משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, גופי מחקר וחברות עסקיות המעוניינות בתכנון ארוך טווח. לעיתים, טווח התחזיות למטרות תכנון יכול להגיע ל-30 שנה ויותר. למשל ההחלטה על הקמת תחנות כח חדשות או ההחלטות על הקמת נמל תעופה או נמלי ים חדשים. המתודולוגיה לפיה אנו עובדים היא ניתוח שווקים וחיזוי ההתפתחות באמצעות מודלים אקונומטריים וסטטיסטים. דוגמאות למודלים מסוג זה: תחזית ביקוש למלט, תחזיות ביקוש לחשמל, ביקוש לכלי רכב, תחזיות ביקוש לשירתי תיירות, ביקוש  למוצרי צריכה וכד'. הניתוח משלב ניתוח ברמת המאקרו וניתוח ברמת  המיקרו.

מודל מאקרו כלכלי ברמה של 25 ענפי משק הכולל נתונים ותחזיות לביקוש לתפוקת הענף, תוצר, תעסוקה, ייבוא וייצוא, הון פריון וכד'. המודל משמש לניתוח מדיניות ציבורית, לתכנון אסטרטגי לטווח ארוך ולביצוע תחזיות ענפיות ותחזיות עבור התפתחותם של קבוצות מוצרים. לדגומה, המודל מספק תחזיות להתפתחות התעסוקה בענפי המשק כתשומה הכרחית למודל ביקוש והיצע למקצועות. דוגמה נוספת הינה תחזיות הייבוא והייצוא של קבוצות מוצרים המשמשות כתשומה בתחזית פריקה וטעינה של מכולות בישראל. תחזיות ענפיות לטווח ארוך יכולות לשמש גופים המעוניינים בתכנון לטווח ארוך.

מודלים איזוריים נועדו לבדוק את ההשפעות של שינוים אקסוגניים על כלכלה של איזור מסויים. לדוגמא, מודל  לכלכלת באר שבע על מנת לאמוד את ההשפעה של מעבר צה"ל דרומה על התוצר התעסוקה ומשתנים נוספים (מודל רב שנתי עד 2035). מודלים מסוג זה יכולים לספק תחזיות וניתוחים להתפתחות הדמוגרפית, התעסוקתית, וכח הקנייה באיזורים גיאוגרפים שונים וניתן להציע עבודות ייעוץ בתחומים שונים כגון דיור וצריכה פרטית.

הגדרות שווקים רלוונטיים באמצעות חישוב גמישויות תחלופה ומתודולוגיות נוספות להגדרת השוק הרלוונטי. משמש כבסיס לחוות דעת בתחום היגבלים עסקיים ובסיס לניתוחי שוק בדיקת פוטנציאל שוק וגמישויות תחלופה.

ניתוחים ותחזיות לחברות עסקיות להיקפי המכירות ונתח השוק. ניתוח מסוג זה יאפשר לחברות עסקיות למדוד את התפתחות המכירות של החברה ולאמוד את מצבה ביחס לשוק בכל רגע נתון.

ניתוחים אלו מבוצעים ע"י מודלים שונים לחיזוי לטווח קצר (החלקה על ידי ממוצעים נעים, פירוק סדרה ואמידת מרכיביה, שיטת החיזוי של holt winters, מודלים של arima, תוך שימוש במשתנים אקסוגניים וחיזוי על בסיס מודל הרגרסיה המותאם)

תיאור מפורט של הקשרים בין מגזרים, מוצרים וגורמי ייצור במשק, הופכים שימושיים יותר ויותר בשנים האחרונות, בשל יכולתם לתאר מערכות כלכליות מורכבות. מודלים מסוג זה אומצו על ידי מקבלי החלטות ברמה הפדראלית והממשלתית בארצות רבות ככלי מרכזי לקבלת החלטות. אנו מפתחים מודל של שיווי משקל כללי דינמי למשק הישראלי, שיאפשר לבדוק כיצד הכלכלה הישראלית תגיב לשינויי מדיניות בתחומים שונים, שינויים בשיעורי המיסים, שינויים טכנולוגים או שינויים אקסוגניים אחרים שמקורם בזעזועים פנימיים או חיצוניים.