אנליזות חוב ואקוויטי

אנליזות חוב ('הנחיות חודק')

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בהיקף ובהרכב האשראי העסקי, במיוחד בכל הקשור להתפתחות המואצת של שוק האשראי החוץ בנקאי ולחלקם של הגופים המוסדיים בשוק זה. הגידול הניכר בהיקף ההשקעה של גופים מוסדיים באגרות חוב המונפקות על ידי חברות, הפך את הגופים המוסדיים לגורם דומיננטי ביותר בשוק החוב הקונצרני.

ועדת חודק, אשר מסקנותיה הוגשו בפברואר 2010, הניעה את הגופים המוסדיים לפעול לבקרה יותר טובה של איגרות החוב אשר הם רוכשים עבור ציבור החוסכים. במסגרת זו, גובשו המלצות הכוללות, בין היתר, קביעת תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות בהנפקות, הרחבת התשתית ליצירת מו"מ בין הגופים המוסדיים לחברות המנפיקות והכנת אנליזה כתובה טרם השתתפות בהנפקות ורכישת אג"ח בשוק המשני.

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מספקת שירותי מחקר חוב בהתאם להנחיות ועדת חודק לגופים המוסדיים בשוק ההון. מחלקת המחקר בחברה מבצעת בחינה יסודית של אגרות חוב טרום הנפקתם וביצוע מעקב שוטף, אחר התנהלות החברה מנפיקת אגרות החוב, עד למועד פירעונן הסופי. מחלקת המחקר, מסקרת את מרבית המנפיקים בישראל, חוב סחיר ולא סחיר, אשר מעודכן מעת לעת בהתאם להנחיות ועדת חודק.

מחקר החוב באנטרופי שירותי מחקר כלכלי הינו ברמה מקצועית גבוהה מאפשר לגופים המוסדיים, בנוסף לעמידה בדרישות הרגולציה, שיפור וייעול תהליך ההשקעה באגרות חוב.

ליצירת קשר ניתן לפנות אל יניב רון 03-5374002, Yaniv.Ron@entropy.co.il 

סקירות חוב ואקוויטי למנהלי קרנות

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מבצעת אנליזת חוב ואקוויטי עבור מנהלי קרנות נאמנות, בהתאם לתקנות הרשות לני"ע, באשר לתהליך קבלת החלטות בקרב חברות קרנות הנאמנות ומנהלי התיקים. תקנות אלו, פורסמו בהמשך ולאחר הטמעתן של תקנות ועדת חודק. עבודות האנליזה כוללות את מאפייני החברה, ניתוח הסביבה העסקית, התפתחויות אחרונות בפעילותה של החברה, ניתוח גורמי הסיכון, הפרופיל הפיננסי של החברה, המאזן, תזרים המזומנים ודוחות רווח והפסד, וכן, כוללת תחזית מקורות ושימושים לשלוש שנים קדימה (במקרה של עבודת חוב) או הערכת שווי (במקרה של סקירת אקוויטי). מאגר העבודות המכוסה על ידי אנטרופי שירותי מחקר, כולל למעלה מ-200 חברות אשר מסוקרות באופן סדיר.

ליצירת קשר ניתן לפנות אל יניב רון 03-5374002, Yaniv.Ron@entropy.co.il 

תיקון 20 – יישום ונקודות עיקריות
חיווי הדעה לגבי תכניות תגמול ותנאי העסקה של נושאי משרה בכירים בחברות הציבוריות, מתבסס על התייחסות כמותית לתנאי העסקה ביחס להיקף חבילת התגמול וכן התייחסות איכותית ביחס לתנאיה. ההתייחסות בוחנת האם תנאי החבילה המוצעים יכולים להוות כלי לקידום והשגת יעדי החברה. עיקרון זה הינו עיקרון מרכזי במדיניות של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי, אשר דוגלת בקשירת חבילת התגמול של נושאי משרה לביצועי החברה בטווח הבינוני-ארוך, תוך יצירת זהות אינטרסים בין נושא המשרה לבין החברה וביצועיה. נציין, כי זו גם מהות תיקון 20 שהסיבה לתיקונו הייתה ממצאים לגבי היעדר קשר בשנים האחרונות בין תגמול בפועל לבין ביצועי החברות באותן שנים.