מודל להערכת ממשל תאגידי

מודל להערכת ממשל תאגידי

מודל אנטרופי להערכת סיכון הממשל התאגידי של חברות (ציבוריות ממשלתיות ופרטיות), מספק אומדן כמותי של סיכון הממשל התאגידי במנפיקים שונים בשוק ההון הישראלי כמקובל בשווקי הון מפותחים בעולם.

מטרת המודל הנה להעריך את רמת סיכון הממשל התאגידי של המנפיק, על בסיס מערכת של פרמטרים, כמותיים ואיכותיים הקשורים לעקרונות ולכללים מעולם הממשל התאגידי. מדידת הפרמטרים מאפשרת לבצע הערכה של רמת הסיכון הפוטנציאלית של המנפיק בהסתמך על מאפייני המנפיק והתנהגות האורגנים בחברה ומנהליה כלפי המשקיעים.

דירוג מודל ממשל תאגידי (CG) למנפיקים הנמנים על מדד ת"א 125 נכון לאוגוסט 2022

דירוג מודל ממשל תאגידי (CG) למנפיקי בורסת תל אביב לני"ע נכון לפברואר 2022

דירוג מודל ממשל תאגידי (CG) למנפיקים הנמנים על מדד ת"א 125 נכון לספטמבר 2021

פירוט רמת סיכון הממשל התאגידי בחברות מדד ת"א 125 נכון לחודש יולי 2020

פירוט רמת סיכון הממשל התאגידי בכלל החברות נכון לחודש ינואר 2020

נכון להיום המודל מורכב מארבע קטגוריות עיקריות ובהן כ- 100 פרמטרים שונים הנאספים לגבי כל חברה.

המשקולות והפרמטרים הנכללים במודל מבוססים על המידע שנצבר בשנים האחרונות בעבודת אנטרופי וכן על בסיס עבודה משותפת מול וועדה מייעצת הכוללת נציגי אקדמיה וגורמים מקצועיים.

דירקטוריון

 • מבנה הדירקטוריון וועדותיו
 • התאמת הדירקטוריון וכשירותו
 • אפקטיביות עבודת הדירקטוריון
 • עבודה מול ההנהלה

ביקורת פנימית/חיצונית

 • רואה החשבון המבקר
 • מבנה התשלומים עבור שירותי משרד רואה החשבון
 • אירועים ומחלוקות בנושאים חשבונאיים וביקורת
 • מבקר הפנים
 • נושאי ביקורת אחרים
 • ניהול סיכונים

מחזיקי עניין, שקיפות, ניהול סיכונים וציות

 • מבנה השליטה וסיכון נושאי משרה
 • סוגי מניות בתקנון
 • גלולות רעל
 • עסקאות בעלי עניין
 • פרוצדורות הצבעה
 • ניהול סיכונים, טכנולוגיה, סייבר ואבטחת מידע
 • ציות ואכיפה
 • שקיפות מול המשקיעים ותקשורת מול בעלי מניות

מדיניות תגמול

 • תגמול מותאם ביצועים
 • מבנה התגמול
 • תכנון רכיבים הוניים
 • שקיפות ובהירות של המדיניות

 

המטרות והשימושים של המודל

בשנים האחרונות חלה התפתחות מואצת בכל הקשור לתחום הממשל התאגידי. הגופים המוסדיים, אשר בד"כ מהווים את המיעוט מקרב בעלי המניות, נדרשים לבחון את השקעתם, לא רק על בסיס התשואה הכלכלית הגלומה בהשקעה כנגד הסיכון, אלא גם בהיבטים נוספים שעניינם איכות הממשל התאגידי בחברה הציבורית, אשר בפועל מפחיתים את רמת הסיכון הכוללת של החברה ובתוך כך גם של השקעה.

מנפיקים

 • שקיפות ויצירת אמון מול המשקיעים
 • יצירת שפה "סטנדרטית" משותפת ופשוטה בין מנפיקים למשקיעים
 • הבניה של עקומת הלמידה של השוק בתחום הממשל התאגידי  ותמריץ לשיפור לאורך זמן בהבנה של מרכיבי הציון


משקיעים

 • מיפוי תיק ההשקעות – יצירת אזורי סיכון ממשל תאגידי (לצורך ניהול רמת הסיכון הכללית של התיק).
 • כלי תומך החלטת השקעה – הקטנה/הגדלת פוזיציה.
 • ניהול קשר שוטף מול המנפיק ושיפור רמת השקיפות.
 • בחינה פרטנית במסגרת ביצוע השקעה בחברות פרטיות בעלות היקף פעילות מהותי.
 • כלי לתיקון כשלים וצמצום הסיכון – הפומביות משמשת כמנוף (ביחס לבנצמארק)

רגולציה וגורמים מפקחים

 • פתרון שוק שיכול לסייע בהגברת האמון בין הצדדים
 • פתרון רגולציה שאינו טכני/פורמלי אלא עוסק גם בהיבט מהותי של ההשקעה
 • כלי פוטנציאלי לשיח שונה ועל בסיס חיובי בין השוק למנפיקים – בדרך של עידוד ולא באמצעות סנקציה
 • הגברת פעילות של שחקנים נוספים (משקיעים זרים, משקיעים פרטיים)