מודל להערכת אחריות תאגידית

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

מטרות המודל להערכת אחריות תאגידית

בשנים האחרונות חלה התפתחות מואצת בכל הקשור לתחום האחריות התאגידית בקרב ממשלות, בורסות, ארגונים, חברות ובכלל בנו – האנשים. בעולם אנו רואים התאגדות של כ- 3,000 גופי השקעות שהצהירו באופן פומבי על אסטרטגיה הבוחנת במסגרת שיקולי ההשקעות היבטי ESG וכך גם חלק מהגופים המוסדיים בישראל. כך שכיום הגופים המוסדיים, אשר בד"כ מהווים את המיעוט מקרב בעלי המניות, נדרשים לבחון את השקעתם, לא רק על בסיס התשואה הכלכלית הגלומה בהשקעה כנגד הסיכון, אלא גם בהיבטים נוספים שעניינם איכות האחריות התאגידית בחברה הציבורית, אשר בפועל מפחיתים את רמת הסיכון הכוללת של החברה ובתוך כך גם של השקעה.

מודל להערכת אחריות תאגידית

לפני כ- 3 שנים השקנו מודל להערכת אחריות תאגידית של חברות ציבוריות, מטרת המודל הינה להעריך ולבחון את רמת האחריות התאגידית והסיכונים הלא פיננסים של המנפיקים, על בסיס פרמטרים כמותיים ואיכותיים הקשורים לעקרונות ולכללים מעולם האחריות התאגידית, ובהתאמה לשוק הישראלי.

בעזרת המודל ניתן לבחון את הסיכונים השונים לרבות: סביבתיים, חברתיים, בטיחותיים, טכנולוגיים, סייבר, ממשל תאגידי, ולבחון השקעות בדרך של השקעות אחראיות. המודל מאפשר בנייה של מדיניות השקעה על בסיס הפרמטרים כאמור ובכך המשקיעים והמנפיקים יכולים לנהל דיאלוג באופן יעיל וממוקד.

מתודולוגית המודל מתבססת על שקיפות המנפיקים ומדידת הפרמטרים מאפשרת לבצע הערכה בהסתמך על מאפייני המנפיק כלפי מחזיק העניין של החברה ובהשוואה למדד הרלוונטי, לענף הרלוונטי ולכלל החברות.

הערכת דירוג אחריות תאגידית (ESG) של חברות מדד ת"א 125 – מעודכן לאוגוסט 2022

הערכת דירוג אחריות תאגידית (ESG) בקרב כלל חברות בורסת תל אביב לני"ע נכון לפברואר 2022

דירוגי אחריות תאגידית של חברות מדד ת"א 125 – מעודכן לאוקטובר 2021

הערכת דרוג אחריות תאגידית בכלל החברות הציבוריות מעודכן לינואר 2021

הערכת דירוג אחריות תאגידית לחברות מדד ת"א 125 נכון לחודש יולי 2020

הערכת דרוג אחריות תאגידית בכלל החברות נכון לחודש ינואר 2020

נכון להיום המודל מורכב מארבע קטגוריות עיקריות (כללי, סביבתי, חברתי וממשל תאגידי) המודל מציג את מצבן של כלל החברות הציבוריות וכן סקירה מורחבת על חברות הנסחרות במדד ת"א 125.

מנפיקים

 • ניהול היבטי ה- ESG
 • שקיפות ויצירת אמון מול המשקיעים ומחזיקי עניין נוספים
 • כלי לבניית תכנית עבודה ויעדים קצרים וארוכי טווח
 • יצירת שפה "סטנדרטית" משותפת ופשוטה בין מנפיקים למשקיעים
 • הבניה של עקומת הלמידה של השוק בתחום האחריות התאגידית ותמריץ לשיפור לאורך זמן בהבנה של מרכיבי הציון

משקיעים

 • כלי תומך לבניית מדיניות השקעה – הקטנה/הגדלת פוזיציה
 • מיפוי תיק ההשקעות – יצירת אזורי סיכון בתחומי האחריות תאגידית (לצורך ניהול רמת הסיכון הכללית של התיק)
 • ניהול קשר שוטף מול המנפיק ושיפור רמת השקיפות
 • כלי לתיקון כשלים וצמצום הסיכון – הפומביות משמשת כמנוף (ביחס לבנצמארק)

רגולציה וגורמים מפקחים

כיום בישראל לא קיימת רגולציה סדורה ואחידה בנושאי ESG

 • פתרון המסייע להגברת השקיפות והאמון בין הצדדים
 • פתרון רגולציה שאינו טכני/פורמלי אלא עוסק גם בהיבט מהותי של ההשקעה
 • כלי פוטנציאלי לשיח שונה ועל בסיס חיובי בין השוק למנפיקים – בדרך של עידוד ולא באמצעות סנקציה
 • הגברת פעילות של שחקנים נוספים (משקיעים זרים, משקיעים פרטיים)