ביצוע סקרי ממשל תאגידי בחברות

ביצוע סקרי ממשל תאגידי בחברות

אנטרופי ממשל תאגידי מבצעת סקרי ממשל תאגידי בחברות (בהתאם לקטגוריות הקיימות במודל אנטרופי). סקר זה מסייע ללקוחותינו בשני היבטים עיקריים. היבט ראשון, הסקר מהווה כלי ניהולי לדירקטוריון ולהנהלה בבניית תשתיות ושיפור היבטי ממשל תאגידי בהתאם למאפיינים הספציפיים של החברה. היבט שני, הסקר מהווה כלי לשיפור הקשר עם המשקיעים והעלאת רמת האמון שלהם בחברה ובמנהליה.

במסגרת הסקר אנו בוחנים את עקרונות הממשל התאגידי לרבות היבטי בקרה, פיקוח ודיווח בכל אחת מהקטגוריות המופיעות במודל אנטרופי להערכת איכות הממשל התאגידי. בתוך כך אנו אומדים את הפערים, ככל שקיימים ומספקים המלצות שמטרתן לצמצם את הסיכונים בתחום והכל בהתאם לפעילותה ואופייה של החברה וכללים מקובלים בתחום.

היתרונות בביצוע סקר ממשל תאגידי:

  1. שיפור רמת האמון של השוק – ממשל תאגידי מהווה שיקול בכניסת גופים מוסדיים להשקעה.
  2. יישום יעיל והתאמת יישום הממשל תאגידי למאפייני החברה ביחס נכון של עלות תועלת.
  3. שימוש ככלי ניהול פנימי – האצת תהליכים בחברה עצמה.
  4. בחינה יחסית של איכות הממשל התאגידי ביחס למתחרים (בנצ'מארק ענף/מדד).

דוגמה לסקר ממשל תאגידי בחברת IDI