בחינת תמהיל, תהליך מינוי והערכת אפקטיביות הדירקטוריון

בחינת תמהיל הדירקטוריון ותהליך למינוי דירקטורים

על מנת שדירקטוריון יוכל לבצע את תפקידיו באופן נאות, לקיים דיונים אפקטיביים, עמוקים וממצים בנושאים שעל סדר היום, ישנה חשיבות רבה לקיומו של הרכב דירקטוריון מגוון אשר יכלול חברים בעלי מיומנויות שונות, כך שישיבות הדירקטוריון יהוו מוקד להחלפת דעות ולקיום דיון מפרה ומעמיק על בסיס סך הניסיון והכישורים של כל אחד מחברי הדירקטוריון.

במסגרת זו אנו מסייעים לחברות לבחון ולאמוד את הרכב הדירקטוריון והתמהיל שלו, לגבש ולמסד מדיניות פורמלית בנושא זה. כמו כן אנו מסייעים לחברות לבסס תהליך סדור, מקצועי ושקוף למינוי של דירקטורים בחברה, מתוך מטרה לחזק את הממשל התאגידי בחברות ולהגביר את רמת האמון של המשקיעים בהם. תהליך זה מתבצע תוך מתן דגש על תהליך מקצועי ואפקטיבי בסטנדרט ממשל תאגידי גבוה.

בין יתרונות התהליך אפשר למנות:

  1. הבטחת מקצועיותו והתמחותו של הדירקטוריון לאורך זמן לרבות חיזוק תהליכי קבלת ההחלטות בטווח הבינוני-ארוך, בהתאם לצורכי החברה, יעדיה וסיכוניה המהותיים.
  2. שיפור רמת האמון של ציבור המשקיעים בחברה ורמת השקיפות מולם, שכן נושא זה נמצא במרכז השיח הקיים בין משקיעים לחברות ציבוריות.

הערכה לאפקטיביות הדירקטוריון

מטרת תהליך הערכת אפקטיביות הדירקטוריון (Board Effectiveness) היא להעריך את תפקודו של הדירקטוריון ויכולתו לפקח ביעילות על ההנהלה ולתמוך בהשגת יעדי החברה.

אנו מלווים את לקוחותינו בביצוע תהליך זה באמצעות מתודולוגיה סדורה המותאמת לארגון ומאפייניו הספציפיים ומתוך מטרה לייצר תשתית אשר תשמש את הארגון בעתיד.

ביצוע תהליך הערכת אפקטיביות הדירקטוריון נהוג כיום בעיקר בחברות מהמגזר הפיננסי, אך מתחיל להיות מאומץ בחברות ריאליות לאור חשיבות הדירקטוריון כחלק מרכזי בקביעת והחלת כללי ממשל תאגידי ותפקודה נאות של החברה.