בחינה וייעוץ לגבי הסכמי תגמול

בחינה וייעוץ לגבי הסכמי תגמול

לאנטרופי ממשל תאגידי ידע וניסיון רחב בתחום תגמול הבכירים, המבוסס על ניסיון רחב של מנהליה בתחום זה ומאגר מידע רחב, הכולל נתוני שכר מהשנים האחרונות של בכירים בחברות הציבוריות. נתוני המאגר מתבססים על חמשת מקבלי השכר הגבוה בכל חברה וכוללים את רכיביו השונים לרבות רכיב השכר השוטף, רכיב מותנה ביצועים/יעדים (מענקים) והרכיב ההוני (תשלום מבוסס מניות). מאגר המידע מאפשר לבצע פילוח על בסיס פרמטרים שונים, לרבות; ענף פעילות, שווי שוק, הון עצמי וכד', ובכך ליצור קבוצות ייחוס/השוואה רלוונטיות. קבוצות ייחוס אלו מאפשרות השוואה של השכר המוצע לנושא המשרה ביחס לנושאי משרה אחרים בענף, או על בסיס כל פילוח אחר שנמצא רלוונטי. ייחודית המאגר ובתוך כך היתרון של אנטרופי, היא העובדה שקבוצת הייחוס/השוואה מתייחסת לא רק לנתוני השכר, אלא גם לביצועיה השונים של החברה, כך שמתאפשר לבחון האם קיימת הלימה בין השכר המוצע לבין הביצועים של אותו נושא משרה או החברה. השוואה זו הינה שלמה יותר ומקצועית ומאפשרת לבעלי עניין להעריך את נאותות חבילת התגמול המוצעת ביחס לרכיביה וביחס לביצועי החברה.