SOX

יישום תהליכי הבקרה על הדוחות הכספים

ישום התהליכים הנדרשים לעמידה בדרישות הדיווח של סעיפים 302 ו-404 לחוק משנת 2002 והנחיות וועדת גושן דורש היערכות של הגורמים השונים בארגון לבצע פעילויות רוחביות בארגון לטובת תיעוד תהליכי העבודה, בחינת מערכי הבקרה הפנימית והערכת הסיכונים העלולים להשפיע על מהימנות הדיווח הכספי.

במסגרת יישום הנחיות ה-SOX / סוקס (Sarbanes Oxley / סרבנס אוקסלי) ויישום הנחיות וועדת גושן (SOX ישראלי), נדרשים התאגידים המדווחים ומנהליהם הבכירים לקחת אחריות מלאה על כל תהליך העריכה והגילוי של הדוחות הכספיים ולדווח באשר לפעולות שביצעו ולליקויים שעלו במערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי.

לחברת “אנטרופי יועצים” ידע, ניסיון וכוח אדם מיומן, אשר ביכולתו לסייע לארגון במטלות השונות הכרוכות ביישום תהליכי הבקרה על הדוחות הכספים ובכלל זה תיעוד תהליכים, אימות/תיקוף תהליכים, ביצוע ותיעוד מבחנים (Testing), כולל תהליכי ITGC, בקרות-על (ELC), כאשר היא משמשת כגורם אינטגרטיבי בין הארגון לבין רואה החשבון המבקר, בתיאום מלא עם הנהלת החברה. במסגרת פעילות התחזוקה (שנה שנייה ומעלה) ניתן להטמיע תהליכי שיפור במערך הבקרות והבקרה הפנימית, ולבצע בדיקה שוטפת של אפקטיביות מערך הבקרה.

במסגרת שירותי ה-SOX הניתנים על ידי החברה, “אנטרופי יועצים” מספקת פתרון מקצועי מלא וכולל או פתרון נקודתי, בהתאם לצרכי הלקוח. השירותים ניתנים על-ידי יועצים מנוסים מתחומי ראיית החשבון, הביקורת הפנימית, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים ומשפטים. התחום מנוהל על ידי מורן אביעד בסני.